هیکلی چُخ ، غیرتی یُخ!

پ.ن:تُرک نییَم!(یا به قول بعضی ها نی ام-یعنی نیستم)