حدس بزنید هدیه چیست؟ یک باب منزل؟ نه . .قصر ؟نه! ماشین؟نه . . . . . اتوبان شیخ زاید با ساختموناش نه . . . کشتی تفریحی؟ نه . . حالا هدیه را ببین!

یک جزیره کامل مصنوعی در خلیج فارس