شاه پنگوئن ایستاده در میان دریای جوجه ها ،جزیره جنوبی گرجستان