می تونید با حركات موس از زاویه های مختلف این شهر را ببینید و لذت ببرید.

رو عکس زیر کلیک کنید.