اگر مایلید كه از ظهور مجدد این پنجره در یاهو مسنجر 7 جلوگیری كنید مراحل زیر را دنبال كنید:

1. ابتدا از منوی Messenger گزینهء Preference را انتخاب كنید.
2. در پنجرهء جدید و در كادر دوم این پنجره كه با عنوان:
When I sign in to Yahoo! Messenger
می باشد، تیك كنار عبارت:
.!Show Inside Yahoo
را بردارید.با این كار، در لوگین شدن مجدد شما این پنجره دیگر ظاهر نمی شود.